Instruktor do spraw
organizacyjno- programowych

Wymagania:

– ½ etatu 
– Umowa o pracę na czas nieokreślony (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące). 
– Praca od poniedziałku do piątku (czasami w weekendy oraz święta). 
– Gotowość podjęcia pracy już od 1 marca br.

Wymagane dokumenty: 
– Opracowanie koncepcji pracy na stanowisku: Instruktor – animator kultury (proszę napisać propozycje, własną koncepcję zajęć dla dzieci, młodzieży lub dorosłych). 
– Curriculum vitae.

Do podstawowych zadań instruktora do spraw organizacyjno -programowych należy:
1)współorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych na terenie Miasta Łęknica;
2)koordynacja imprez kulturalno-oświatowych;
3)organizacja imprez;
4)współorganizowanie imprez kameralnych dla dorosłych mieszkańców;
5)współorganizowanie z innymi pracownikami imprez okolicznościowych, regionalnych i świąt państwowych;
6)prowadzenie korespondencji ;
7)wykonywanie innych zadań programowych i organizacyjnych wynikających z bieżącej działalności;
8)udział w przygotowaniach i realizacji imprez plenerowych;
9)czynny udział w życiu placówki;
10)terminowe załatwianie powierzonych spraw;
11)prowadzenie kasy ośrodka kultury

Przewidywany zakres obowiązków: 
– Prowadzenie systematycznych zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
– Organizowanie konkursów, happeningów, wycieczek itp. 
– Współpraca z jednostkami i organizacjami działającymi na terenie miasta Łęknica. 
– Wyjazdy w roli opiekuna na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i sportowe. 
– Realizacja innych projektów organizowanych w OKSiR. 
– Prowadzenie dokumentacji stanowiska pracy.

Mile widziane: 
– Dodatkowe kursy, studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje zawodowe. 
– Doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą bądź osobami starszymi. 
– Kreatywność. 
– Dyspozycyjność. 
– Wysoka kultura osobista. 
– Prawo jazdy i samochód

Składanie ofert: 
Oferty zawierające wymagane dokumenty (koncepcja pracy + CV) prosimy składać w Bibliotece Miejskiej, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy,
ul. Wojska Polskiego2, w godz. 16.00 – 19.00,( WTOREK- CZWARTEK) bądź przesłać na adres email Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji: info@oksir.pl
lub adres pocztowy
OKSiR
UL. Wojska Polskiego2
68-208 Łęknica
w terminie do 10 lutego 2019 r. 
Następnie zostaną wyłonione osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która wyłoni nowego pracownika Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy.
Prosimy też o dopisanie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z póź. zm.)

Łęknica 31.01.2019 
Bettina Kowalska- Targońska
Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor OKSiR, z siedzibą w 68-208 Łęknica, ul. Wojska Polskiego2;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod@umleknica.pl, tel. 68 362 47 02. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) Administrator danych osobowych – Dyrektor OKSiR, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze.
4) Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
5) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne i ich podanie zależy od wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku braku oświadczenia na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokonuje zniszczenia niniejszej oferty wypełniając obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, po tym okresie zostaną odesłane.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 860 70 86
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Translator