Deklaracja dostępności serwisu:mok.leknica.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mok.leknica.pl,  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 26.03.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2021


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Powód niezgodności:

  • Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej i mogą nie posiadać warstwy tekstowej),
  • Zamieszczone na stronie zdjęcia częściowo nie posiadają alternatywnego opisu – stan ten jest jednak poprawiany.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.06.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Kultury.

Walidacja wg. http://checkers.eiii.eu/ wykazuje zgodność strony na poziomie 93,15 pkt na 100 pkt możliwych.

Walidacja wg. https://achecker.ca/ wykazuje 10 problemów do rozwiązania z dostępnością strony na poziomie WCAG 2.0.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

CTRL+U – uruchamia menu dostępności


Aplikacje mobilne:

MOK nie udostępnia aplikacji mobilnych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48683753475. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich > https://www.rpo.gov.pl


Informacje o dostępności architektonicznej:

https://mok.leknica.pl/dostepnosc-architektoniczna/


Czytnik ekranu NVDA

Osobom niedowidzącym polecamy program NVDA – czynik ekranu będący znakomitym darmowym rozwiązaniem.
Program dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows. Czytnik ekranu NVDA dostępny jest za darmo na licencji GPL.
NVDA jest zupełnie za darmo, jednak warto rozważyć drobne wsparcie na rozwój i kontynuację programu w przyszłych latach.
Linki do stron udostępniających program NVDA:
Translator