Szczegóły:
Bieg 7 mostów 2020

Regulamin w PDF wraz z załącznikami

Dodaj do kalendarza Google
https://mok.leknica.pl/wp-content/uploads/2017/03/Logo-bieg-7-mostów1200.png

Zapisy: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5457

BIEG 7 MOSTÓW

Łęknica, dnia 5 września 2020 roku

REGULAMIN

1. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegów na terenie Miasta Łęknica

Popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku

Promocja Miasta Łęknica oraz Parku Mużakowskiego

2. ORGANIZATORZY

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy
Miasto Łęknica

Kontakt z organizatorami:

Bettina Kowalska-Targońska

Tel.788045473

info@oksir.pl

3. TERMIN I MIEJSCE

Bieg główny:

Bieg 7 Mostów I” odbędzie się w dniu 5 września 2020 roku (sobota) o godz. 17.00
„Bieg 7 Mostów II” odbędzie się w dniu 5 września 2020 roku (sobota) o godz. 17.30
„Bieg 7 Mostów Mini” odbędzie się w dniu 5 września 2020 roku (sobota) o godz. 16.00

Start biegów

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 2, Łęknica

Meta biegów

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 2, Łęknica

Limit czasu dla biegu głównego – 90 minut

4. BIURO ZAWODÓW

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy ul. Wojska Polskiego2,
czynne:
od godz.14:00, do godz.16:30 w dniu zawodów.

5. TRASA BIEGU

Bieg główny odbędzie się na dystansie 10 km, nawierzchnia asfaltowa ulicami miasta oraz szutrowa po Parku Mużakowskim.

Trasa biegu oznakowana, zabezpieczona, zamknięta dla ruchu kołowego.

Na trasie dwa punkty z wodą, na mecie punkt wydawania posiłków.

Elektroniczny pomiar czasu – obsługuje firma Datasport

Bieg 7 Mostów Mini -dystans ok. 1,5 km.
Dzieci biegną tylko za zgodą podpisaną przez rodziców w biurze zawodów.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem Biegu 7 Mostów może zostać każda osoba, która do dnia biegu tj. do dnia 06.06.2020 roku ukończy 16 lat

Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w celu kontroli daty urodzenia.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją

oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu do koszulki w widocznym miejscu.

7. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA, PAKIET STARTOWY

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są:

Elektronicznie od 25 stycznia 2020 do 31 sierpnia 2020 do godz. 23/59, lub do czasu osiągnięcia limitu zawodników poprzez rejestrację na stronie internetowej: sport@datasport.pl

Numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia oraz o uiszczeniu opłaty startowej. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia do udziału w biegu i wpłacenia w terminie opłaty startowej (prosimy o dostarczenie potwierdzenia wpłaty internetowej)

Organizator wyznacza limit uczestników „Biegu 7 Mostów I” i „Biegu 7 Mostów II” na 150 osób.

O zakwalifikowaniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin zapisania się na bieg.

W przypadku nie przekroczenia limitu startowego, zapisy będą trwały dalej, tj. aż do osiągnięcia limitu startowego, biorąc pod uwagę ilość zawodników, którzy opłacili start, nie zaś tych którzy zgłosili się na bieg.

Na liście startowej uczestników biegu pojawiają się wyłącznie osoby, które dokonały opłaty startowej.

OPŁATA STARTOWA

Firma Datasport udostępni zawodnikom w procesie rejestracji kanały płatności elektronicznej oraz potwierdzi płatność elektroniczną zawodników automatycznym nadaniem numeru startowego w systemie rejestracji oraz mailem.

W tytule przelewu należy wpisać: nazwa Biegu –imię i nazwisko

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Organizator nie przewiduje zwolnienia z opłaty startowej biegu.

Koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, a osobowe uczestnicy zawodów lub jednostki delegujące.

OPŁATY STARTOWE NA UCZESTNICTWO W BIEGU 7 MOSTÓW WYNOSZĄ:

Od dnia 25 stycznia 2020 roku do dnia 05 września 2020 roku

-Bieg Główny: 50zł

Opłata startowa dla uczestników biegu

Bieg Mini: 20zł do dnia 20 maja 2020 roku
Firma Datasport udostępni zawodnikom w procesie rejestracji kanały płatności elektronicznej.

Uwaga: osoby , które dokonały wpłaty a nie są widoczne na liście startowej prosi się o dostarczenie potwierdzenia dokonania wpłaty.

Każdy z uczestników Biegu Głównego otrzyma po jego ukończeniu pamiątkowy medal.

Organizator zapewnia uczestnikom posiłek oraz napoje na mecie.

Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w godzinach i w dniach otwarcia Biura Zawodów.

Organizator zezwala na odbiór pakietu startowego osobie posiadającej pisemne upoważnienie podpisane przez uczestnika biegu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu imprezy.

8. POMIAR CZASU

Pomiar czasu i ustalenie kolejności w BIEG 7 MOSTÓW

przeprowadzi firma Datasport

Pomiar odbywać się będzie przy pomocy systemu chipów

Chip wraz z numerem startowym zawodnicy pobierają w biurze zawodów

Wyniki biegu będą dostępne po jego zakończeniu na stronie www.datasport

9. KLASYFIKACJE KOŃCOWE

BIEG 7 MOSTÓW

prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3, oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

K-16 16-29 lat M-16 16-29 lat

K-30 30-39 lat M-30 30-39 lat

K-40 40-49 lat M-40 40-49 lat

K-50+50 i więcej lat M-50 50-59 lat

M-60+ 60 i więcej lat

10. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

Za miejsca I-III w kategorii open kobiet i mężczyzn: puchary i nagrody finansowe w postaci bonów pieniężnych podarunkowych w wysokości przedstawionej poniżej:

Open Kobiet i Mężczyzn

1-miejsce –bon podarunkowy o wartości 300 złotych

2-miejsce –bon podarunkowy o wartości 200 złotych

3-miejsce –bon podarunkowy o wartości 100 złotych

Za miejsca I

w kategorii Najszybsza/y mieszkanka i mieszkaniec Łęknicy

nagroda Burmistrza Miasta oraz organizatora Biegu 7 Mostów OKSiR Łęknica

Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open kobiet i mężczyzn nie otrzymują nagrody po raz drugi w kategorii wiekowej.

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę

Pakiety nie odebrane w dniu biegu przepadają na rzecz Organizatora a opłata startowa nie będzie zwracana.

Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszyscy uczestnicy startują tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy decydują sami o ubezpieczeniu się od nieszczęśliwych wypadków oraz ich następstw.

Organizator zapewnia uczestnikom biegu: opiekę medyczną, napoje na trasie i na mecie biegu posiłek, , przebieralnie, natryski.

Organizator informuje o możliwości pozostawienia aut na parkingu.

(zamknięcie wjazdu na parking 1h przed biegiem Mini ) Dojazd do miejsc parkowania będą oznaczone tablicami informacyjnymi.

Organizator informuje, że trasa biegu będzie oznakowana w postaci tablic informacyjnych, które zostaną ustawione przy trasie biegu tj. skwer, chodnik. Trasa będzie oznaczona taśmami i odgrodzona barierkami-płotkami ochronnymi.

Organizator zapewnia opiekę medyczno –ratowniczą tj. w uzgodnieniu ze służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, dostosowana do liczby uczestników Imprezy. Jednocześnie Organizator zapewnia odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne

Organizator zapewnia wystarczającą liczbę Wolontariuszy, uzgodnioną

z Kierownikiem Posterunku Policji w Łęknicy, rozstawionych na trasie biegu przed jego rozpoczęciem jak również w trakcie trwania biegu, których zadaniem będzie pomoc i nadzorowanie w prawidłowym i bezpiecznym przeprowadzeniu biegu. Liczba Wolontariuszy będzie uzgodniona z Policją.

Organizator informuje, że trasa biegu będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Mieszkańcy ulic którymi przeprowadzony będzie bieg, będą informowani o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy.

Uczestnicy biegów mają obowiązek przestrzegania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy biegowej.

Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Regulamin do 30 dni przed biegiem może ulegać drobnym modyfikacjom. W związku z powyższym, każdorazowo po zmianach będzie pojawiała się informacja dotycząca zmian na stronie biegu.

 

Regulamin w PDF wraz z załącznikami

Nadchodzące
wydarzenia.

Translator
%d bloggers like this: