Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy, ul. Wojska Polskiego 2 , 68-208 Łęknica, tel. 68 375 3475, formularz kontaktowy

Kontakt z inspektorem ochrony danych, w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji:

  • korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy, ul. Wojska Polskiego 2, 68-208 Łęknica
  • adres e-mail: iod(małpa)umleknica.pl
  • telefon: 68 3624702

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora ustawowych zadań własnych wynikających z ustaw z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Informacje na temat szczegółowego celu przetwarzania danych można uzyskać w siedzibie Administratora.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Informacja dla uczestników wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Uprzejmie informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

W związku z wykonywaniem fotorelacji lub zapisu filmowego OKSiR może zbierać indywidualne zgody na nieodpłatne wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, zwłaszcza wizerunku dziecka. Ze względu na to, że przy okazji pozyskiwania takich zezwoleń dochodzi do przetwarzania danych osobowych, informujemy, że te dane będą przetwarzane w celu korzystania z zezwoleń. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym, jednak dane osobowe zawarte w zezwoleniu ani samo zezwolenie nie będą udostępniane.

Translator