Regulamin sekcji zainteresowań działających w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy, zwany dalej Organizatorem \OKSiR\, w ramach działalności statutowej, organizuje stałe zajęcia artystyczne w które służą upowszechnianiu kultury i realizacji zadań określonych w Statucie.

1. Uczestnikami zajęć mogą być w szczególności osoby wykazujące zainteresowanie tematyką danej sekcji.

2. O uczestnictwie w zajęciach w danym roku artystycznym decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Zajęcia mogą być odpłatne. Wysokość opłaty ustala Dyrektor OKSiR.

4. Uczestnicy korzystają z materiałów i sprzętu w obecności pracownika –instruktora.

5. Warunkiem zgłoszenia Uczestnika do sekcji jest wypełnienie i dostarczenie do OKSiR formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2) oraz złożenie przez prawnego Opiekuna Uczestnika pisemnego oświadczenia o zobowiązaniu się do uiszczania składek członkowskich (w przypadku sekcji odpłatnych) –wzór zawiera zał. nr 3.

6. Decyzję o przyjęciu Uczestnika do sekcji podejmuje instruktor prowadzący, uwzględniając predyspozycje kandydata do uczestnictwa w zajęciach oraz dostępność wolnych miejsc na poszczególnych poziomach zaawansowania.

7. Zwolnienie z odpłatności Uczestnika może nastąpić wyłącznie w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej poniesienie kosztów opłaty członkowskiej. Zwolnienie może nastąpić na podstawie decyzji Dyrektora, po uprzednim uwzględnieniu pisemnego, umotywowanego wniosku Uczestnika lub jego prawnego Opiekuna. Dyrektor może zwolnić Uczestnika z odpłatności na czas określony, całkowicie, bądź częściowo.

8. Wpłaty należy uiszczać miesięcznie –do 15dnia każdego miesiąca(z góry) w siedzibie OKSiR.

9. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest okazanie dowodu wpłaty instruktorowi prowadzącemu, bądź opiekunowi sekcji.

10. Wysokość składek nie ulega zmianie w przypadku niewykorzystania wszystkich zajęć lub różnej ich liczby w miesiącu, stanowi stałą opłatę . Tylko pisemna informacja o nieobecności Uczestnika na wszystkich zajęciach w danym miesiącu zwalnia z zobowiązania finansowego wobec OKSiR.

11. W przypadku nie odbywania się zajęć z winy Organizatora, Organizator skoryguje wysokość odpłatności, a informacja o należnej wpłacie zostanie przedstawiona Uczestnikom.

12. Pracownie, sekcje prowadzone są przez pracowników OKSiR oraz przez inne osoby w oparciu o umowy cywilno-prawne.

13. Dyrektor OKSiR wyznacza pracowników o odpowiednich umiejętnościach do prowadzenia poszczególnych zajęć.

14. Do zadań pracownika-instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:

a) sporządzanie i prowadzenie listy uczestników,

b) informowanie uczestników o terminach zajęć,

c) organizacja pracy i ćwiczeń z uwzględnieniem ilości wykonywanych prac przypadających na jednego uczestnika zajęć.

d) układanie rocznych programów merytorycznych i artystycznych zajęć oraz odpowiedzialność za ich realizację.

e) prezentacja dorobku na występach lokalnych, udział w konkursach i festiwalach,

f) prowadzenie Dziennika Zajęć.

15. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas zajęć ponosi instruktor lub opiekun sekcji, wyłącznie podczas ich trwania.


Wymagane dokumenty

Regulamin w wersji do pobrania

Translator