1. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

  MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ŁĘKNICY

   

  1. Wypożyczane rowery są własnością Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy.
  2. Wypożyczając rower należy przedstawić 1 dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
  3. Rowery można wypożyczać od godziny 10:00, muszą one zostać zwrócone do godz.18:00 tego samego dnia.
  4. Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią.
  5. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony.
  6. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie, zgodne z przepisami ruchu drogowego.
  7. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
  8. Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe na nim szkody, od momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego zwrotu.
  9. Gdy wypożyczony sprzęt ulegnie uszkodzeniu, lub zostanie skradziony wypożyczający poniesie koszty szkody w całości, według ustalonego cennika.
  10. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu.
  11. Miejscem zwrotu sprzętu jest miejsce jego wypożyczenia.
  12. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w deklarowanym terminie umowy.
  13. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
  14. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
  15. Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
  1. Wypożyczalnia jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy najmu.
  2. Klient wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
   w powyższym celu, zachowując prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia.

   

   

  Dyrektor MOK

  Bettina Kowalska-Targońska

Translator