UMOWA WYPOŻYCZENIA

 

Zawarta w dniu ………………… w Łęknicy, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury, przy ul. Wojska Polskiego 2, 68 – 208 Łęknica, zwanym dalej WYPOŻYCZALNIĄ, a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zamieszkałą/- ym ……………………………………………………………………………………………………………………..

legitymującą/-ym się dowodem tożsamości seria ………….. numer………….

tel. kontaktowy ……………………………..……,

zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.

Sprzęt zostaje  wypożyczony w dniu zawarcia umowy i zwrócony tego samego dnia, do godziny zamknięcia wypożyczalni.

 

  • 1

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie następującego sprzętu sportowego:

*rower- szt. ………. nr ewidencyjny  ………………………………..

*fotelik dla dziecka- szt. ……….

*kask- szt. ……….

*torba- szt. ……….

*zapięcie-  szt. ……….

*pompka- szt. ……….

*kamizelka odblaskowa- szt. ……….

*przyczepka rowerowa ……….

*przyczepka dla zwierząt ……….

  • 2

Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni.

  • 3

Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny  technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.

  • 4

 Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.

 

  • 5

Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.

  • 6

Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

  • 7

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

  • 8

Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.

 

Wypożyczalnia MOK nie dysponuje transportem, w państwa kwestii odprowadzenie uszkodzonego roweru do wypożyczalni.

 

 

 

 

Wypożyczający                                                                                Przedstawiciel Wypożyczalni

 

………………………………………                                                                     …………………………………….……

 

 

Translator