UMOWA WYPOŻYCZENIA

NR ……………………….

Zawarta w dniu …………………….. w Łęknicy, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Łęknicy, przy ul. Wojska Polskiego 2, 68 – 208 Łęknica, zwanym dalej WYPOŻYCZALNIĄ, a

…………………………………………………………………………………………………

zamieszkałą/- ym ………………………………………………………………………………

legitymującą/-ym się dowodem tożsamości seria ………….. numer………………………….. PESEL ………………………………… ,

tel. kontaktowy …………………………………..,

zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie następującego sprzętu sportowego:

rower – szt. ….., nazwa i nr …………………………………………………………………………………………., fotelik dla dziecka – szt. …., kask – szt. …….., kamizelka ochronna – szt. ……….., torba szt. ……., dodatkowe akcesoria: zapięcie – szt. …….., pompka – szt. ……., inne……………………………………….

§ 2

Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni.

§ 3

Sprzęt zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu ………………………,  o godz.: ……………….., przewidywany czas zwrotu (data i godz.)………………………….
Miejsce zwrotu: Łęknica, ul. Wojska Polskiego 2, inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

§ 4

Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny  technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.

§ 5

Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.

§ 6

Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.

§ 7

Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

§ 8

Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas lub na pełne doby.

§ 9

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10

Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.

§ 11

Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wypożyczający Przedstawiciel Wypożyczalni

……………………………………… ………………………………………….


Umowa do pobrania:

Translator
%d bloggers like this: